اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب اطلاعات…