برنامه بسامد صنایع ایران

با هدف طراحی و پیاده سازی شبکه همکاران تحقیق و توسعه صنایع بزرگ ایران