فلسفه ی ما

مسیری که هر کدام از بچه های تیم xyzplatform طی کرده است مسیری پر پیچ و خم و متفاوت بوده است اما امروز که کنار هم هستیم با همدیگر حداقل در یک چیز اشتراک داریم. اشتراک ما بر می گردد به تجربه زیسته هایمان که آدم ها و نخبگانی دیده ایم که بسیار از ما توانمندتر بوده اند، پول هایی دیده ایم که بسیار بیشتر از دارایی های ما بوده اند و صد البته مسائلی که بسیار بزرگتر از قدرت تک تک ما بوده اند. برای همین در کنار هم جمع شدیم تا بستری (پلتفرمی) را ایجاد کنیم که سرمایه های انسانی را برای نقش آفرینی موثرترشان و اگر بتوانیم شاید برای تحول آفرینی آماده تر کنیم که با اینکارمان، ما نیز در نتایج خوب آنها سهیم باشیم.

این است دغدغه و فلسفه وجودی ما، که بستری برای تحول آفرینان و نقش آفرینان طراحی کنیم تا از آنها در این مسیرشان پشتیبانی کند و در این مسیر ضروری ترین اتفاق را این می دانیم که این سرمایه های انسانی ارزشمند باید “مختصات” خود را تعیین کنند.

شبکه همکاران مختصات

معاونت علمی ریاست جمهوری

ستاد توسعه زیست فناوری

مجموعه گراف

فحاد

مرکز نوآوری و تعالی کوثر دانشگاه تهران