فلسفه ی ما

مسیری که اعضای تیم مختصات طی کرده است مسیری پر پیچ و خم و متفاوت بوده است اما امروز که کنار هم هستیم با همدیگر حداقل در یک چیز اشتراک داریم. اشتراک ما بر می گردد به تجربه زیسته هایمان که آدم ها و نخبگانی دیده ایم که بسیار از ما توانمندتر بوده اند، پول هایی دیده ایم که بسیار بیشتر از دارایی های ما بوده اند و صد البته مسائلی که بسیار بزرگتر از قدرت تک تک ما بوده اند.


حال در کنار هم جمع شدیم تا جهت پشتیبانی از نقش آفرینی موثر ترِ ظرفیت ها و سرمایه های انسانی کشور ، بستری بسازیم. در این مسیر ضروری ترین اتفاق را این می دانیم که سرمایه های انسانی، مختصات نقش آفرینی خود را تعیین کنند.

شبکه همکاران مختصات

معاونت علمی ریاست جمهوری

ستاد توسعه زیست فناوری

مجموعه گراف

فحاد

مرکز نوآوری و تعالی کوثر دانشگاه تهران