مدرسه تخصصی اقتصاد و صنعت مختصات از این پس با تمرکز بر دو راهبرد

تخصصی سازی و فراگیری به برگزاری دوره های ترکیبی ( مجازی – حضوری)

اقدام می‌نماید.

 

جهت ثبت نام در دوره های جدید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

mokhtasatschool.com