اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت زیست فناوری

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت زیست فناوری با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب اطلاعات…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت انرژی های نو و پاک

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت انرژی های نو و پاک با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت کشاورزی و صنایع غذایی

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت کشاورزی و صنایع غذایی با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مواد پیشرفته

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مواد پیشرفته با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت آب و محیط زیست

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت آب و محیط زیست با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام…