اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت زیست فناوری

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت زیست فناوری با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب اطلاعات…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت انرژی های نو و پاک

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت انرژی های نو و پاک با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت کشاورزی و صنایع غذایی

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت کشاورزی و صنایع غذایی با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مواد پیشرفته

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مواد پیشرفته با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت آب و محیط زیست

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت آب و محیط زیست با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام…

 زنجیره ارزش زعفران،حلقه مفقوده رونق اقتصاد زعفران

زنجیره ارزش زعفران،حلقه مفقوده رونق اقتصاد زعفران

کشور ایران با تولید 90 درصد زعفران جهان، بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا است. با توجه به رویش زعفران در اقلیم های گرم و خشک و کم باران، بسیاری از مناطق کشور مستعد کشت و پرورش این گیاه ارزشمند هستند،…